ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದತ್ತು ಯೋಜನೆ

ದತ್ತು ಯೋಜನೆಯು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಸರೀಸೃಪ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳು ಮುಂತಾದವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತಿತರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಭರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದತ್ತು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 80ಜಿ ಯ ಪ್ರಕಾರ ಐಟಿ ರಿಯಾಯತಿ ಇದೆ. [Exemptions u/s 80G (5) (iv) of Income Tax Act, 1961 is granted to Zoo Authority of Karnataka vide Commissioner of Income Tax, Mysore letter No. Z-1/80G/CIT/Mys/2010-11]

Donation can be made for Animal Adoption, Staff Welfare, Awareness Creation, Zoo Development and other activities and share details of transactions on educationbbp@gmail.com

You can transfer the amount through RTGS/NEFT on following account for
SB A/C No : 89470100014031
IFS Code : BARB0VJBGHA
(5th digit is zero)

Account name: Member Secretary & Chief Conservator of Forests, Zoo Authority of Karnataka
Bank of Baroda, Bannerghatta Branch

Kindly click the below Link for Direct Animal Adoption ZAK APP

The following is the animal details
Sl.No Species Adoption rate per year in Rs
Diamond Class
1 Asiatic Elephant 3,00,000
2 Lion, Tiger(White) / Bengal Tiger, Giraffe 2,00,000
3 Hippopotamus 1,50,000
4 Zebra 75,000
Gold Class
5 Indian Leopard, Sloth Bear, Asiatic Black Bear, Gaur 50,000
6 Golden Jackal, Indian Grey Wolf, Striped Hyena, Dhole / Wild Dog, Lion-Tailed Macaque, Common Langur, Spectacled Langur, Pig Tailed Macaque 30,000
7 Spot-Billed Pelican, Black Headed Ibis 25,000
8 Malabar Giant Squirrel, Nilgai, Common Ostrich, Rhea, Emu 20,000
Silver Class
9 Scarlet Macaw, Thamin Deer, Black Buck, Spotted Deer, Hog Deer, Sambar, Black Swan, Painted Stork, Blue And Yellow Macaw, Green Winged Macaw, Gharial, Spectacled Caiman, Morelet's Crocodile 15,000
10 Rhesus Macaque,Jungle Cat, Common Palm Civet, Indian Muntjac, Great Indian Hornbill, Palm Cockatoo, Sulfur Crested Cockatoo, Galah, Blue Crowned Pigeon 10,000
Bronze Class
11 Indian Crested Porcupine, Grey Jungle Fowl, White / Common Peafowl, Red Jungle Fowl, Silver Pheasant, Yellow Golden Pheasant, Lady Amherst's Pheasant, Monitor Lizard, Indian Rock Python, King Cobra, Red Sand Boa, Black Crowned Crane, Khalij Pheasant, Amazon 5,000
12 Night Heron, Red Lory, Rainbow Lorikeet, Eclectus Parrot, Alexandrine Parakeet, Rose-Ringed Parakeet, African Grey Parrot, Jandaya Conure, Sun Conure, Indian Flapshell Turtle, Indian Cobra, Russell's Viper, River Terrapin, Black Spotted Terrapin, Star Tortoise, Red-Eared Slider, Red Crowned Roof Turtle, Brown Roof Turtle, Tricarinate Hill Turtle, Indian Roof Turtle, Lesser Whistling Teal 3,000
13 Budgerigars, Love Birds, Cockatiel, Common Rat Snake/ Dhaman 1,000

Payment Details

Upon receipt of the Donor details, certificate and a receipt to acknowledge their contribution will be issued.