ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ

ದೋಣಿ ವಿಹಾರ

ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಅವಧಿ