ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ

ರದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ

ಸೂಚನೆ: ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗದು ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು.