ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು
ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಕ್ರಮಗಳು
ವಿನಂತಿ

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ/ ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ/ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಸಕ್ತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.