ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ

Month
2021 -2022
Visitors Revenue
April 28,228 72,70,325
May Nil Nil
June Nil Nil
July 52,420 1,33,38,060
August 89,115 2,26,83,295
September 99,306 2,55,25,950
October 1,50,120 3,65,63,995
November 1,00,592 2,64,48,675
Total 5,19,781 13,18,30,300
Month
2020-2021
Visitors Revenue
April Nil Nil
May Nil Nil
June 5,393 13,01,495
July 2,574 5,90,020
August 17,591 41,07,880
September 26,861 66,27,815
October 51,091 1,16,40,910
November 66,121 1,45,99,625
December 87,933 2,19,22,800
January 1,33,434 3,15,39,195
February 92,729 2,32,56,711
March 70,349 1,79,52,295
Total 5,54,076 13,35,38,746
Month
2019-2020
Visitors Revenue
April 1,35,122 2,50,31,525
May 2,13,534 3,87,96,470
June 1,67,506 3,30,41,045
July 1,19,883 2,41,33,780
August 1,27,383 2,49,64,865
September 1,13,416 2,29,29,795
October 1,84,702 3,21,77,800
November 1,32,305 2,38,53,150
December 1,72,732 3,08,74,655
January 1,49,997 3,28,69,520
February 99,550 2,38,99,160
March 29,904 74,08,210
Total 16,46,034 31,99,79,975
Month
2018-2019
Visitors Revenue
April 1,54,878 2,73,54,980
May 2,04,333 3,47,65,425
June 1,45,815 2,74,87,899
July 1,16,222 2,24,24,780
August 1,32,465 2,43,94,370
September 1,13,998 2,19,41,055
October 1,57,766 2,66,53,645
November 1,35,151 2,46,78,520
December 1,73,827 3,20,51,720
January 1,45,534 2,56,68,305
February 92,943 1,64,62,315
March 89,042 1,80,29,805
Total 16,61,974 30,19,12,819
Month
2017 - 2018
Visitors Revenue
April 1,29,916 2,45,83,530
May 1,96,019 3,32,17,520
June 1,21,875 2,30,79,140
July 1,15,277 2,17,16,010
August 1,06,084 2,05,82,520
September 1,03,441 1,86,52,290
October 1,38,692 2,14,09,695
November 1,16,737 1,78,07,880
December 2,28,522 2,47,84,910
January 1,38,604 2,37,06,400
February 74,128 1,37,71,485
March 88,847 1,39,26,475
Total 15,58,142 25,72,37,855