ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಾ ಜೈವಿಕ ಉದಾನವನ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ (2014-15 ರಿಂದ 2033-34) ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನವದೆಹಲಿ ಇವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.. (ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ F.No.19-80/92-CZA(128)(Vol.IX)(M)/6414 dated: 12-012-2014)