ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ (2014-15 ರಿಂದ 2033-34) ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನವದೆಹಲಿ ಇವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ F.No.19-80/92-CZA(128)(Vol.IX)(M)/6414 dated: 12-012-2014)

ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ (ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ )

ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೇ ಔಟ್ ಪ್ಲಾನ್ (ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಲೇ ಔಟ್ ಪ್ಲಾನ್ (ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಾ ಜೈವಿಕ ಉದಾನವನ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ (ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ )

ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆಗಳು:

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟೆಂಡರ್ (ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 2015-16 (ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಮೃಗಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 3ಡಿ ಸಭಾಂಗಣ ನಡೆಸುವುದು (ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ )

ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು -2015-16 (ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ )