ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ

ಟೆಂಡರ್

ಕ್ರಮಾ ಸಂ./
Sl. No
ವಿವರಣೆ / Description ಅಧಿಸೂಚನೆ / Notification
1 “Supply of Tea/Coffee twice a day to the employees working in various units of Bannerghatta Biological Park, Bangalore ” ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 Supply of milk, egg, fish etc., ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3 Supply of cleaning materials for toilets ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
4 Supply of green grasses ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
5 License to operate the Boating facilities at Bannerghatta Biological Park, Bangalore ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇ-ಖರೀದಿ ಲಿಂಕ್

ಇಲಾಖೆ ಆಯ್ಕೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ