ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ

ಟೆಂಡರ್

ಕ್ರಮಾ ಸಂ./
Sl. No
ವಿವರಣೆ / Description ಅಧಿಸೂಚನೆ / Notification
1 Re-Tender Notification Reconstruction of Enclosure ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 " Providing Security Personnel for one year " ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇ-ಖರೀದಿ ಲಿಂಕ್

ಇಲಾಖೆ ಆಯ್ಕೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ