ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ

ಟೆಂಡರ್

ಕ್ರಮಾ ಸಂ./
Sl. No
ವಿವರಣೆ / Description ಅಧಿಸೂಚನೆ / Notification
1 "Walk in Interview for the post of Veterinarian on contract basis" Click here
ಇ-ಖರೀದಿ ಲಿಂಕ್

ಇಲಾಖೆ ಆಯ್ಕೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ