ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ

ಟೆಂಡರ್

ಕ್ರಮಾ ಸಂ./
Sl. No
ವಿವರಣೆ / Description ಅಧಿಸೂಚನೆ / Notification
1 Tender for the zoo souvenir shop on monthly rental basis at Bannerghatta Biological Park, Bengaluru Click here
2 To operate the Boating facilities at Bannerghatta Biological Park, Bangalore Click here
ಇ-ಖರೀದಿ ಲಿಂಕ್

ಇಲಾಖೆ ಆಯ್ಕೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು